Правни услуги

Адвокат Тихомир Янчев

• Учредяване, преобразуване, промяна в обстоятелствата и ликвидация на търговски дружества, консорциуми и холдингови структури.

• Търговска несъстоятелност

• Процесуално представителство пред Съда по търговско- правни, административни и граждански дела.

• Нелоялна конкуренция, защита на търговска марка, интелектуалната и индустриална собственост.

• Процесуално представителство по наказателни дела в досъдебна и съдебна фаза.

• Процесуално представителство по данъчни дела.

• Медиация.

Copyright Tihomir Yanchev © 2006 Design & Hosting Triada Soft LTD